Magyar Aikido Szövetség

Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség

Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesülete

Magyar Aikido-Kultúra Szakszövetség

Magyarországi Raji Budoiskola

Shuri Kosei Dojo

Bonsai Aikido Egyesület

Aikido Meishin Egyesület Sopron

Zanshin Aikido Egyesület Sopron

Österreichischer Aikidoverband

Aikido Dojo Bratislava

aikido.lap.hu